Karel Veliký a násilná christianizace

26. leden 2014

Za vlády Karla Velikého šlo šíření křesťanství ruku v ruce s rozšiřováním území Francké říše. Církevní a světská moc ale byly oddělené. Začal korunovací Karla Velikého římským císařem proces, který zvrátila až sekularizace? Byl Karel Veliký otcem Evropy, nebo jen pragmatikem? Zamýšlel se někdo v jeho době, jestli je šíření křesťanství ohněm a mečem etické?

„Otec Evropy“ zavedl násilnou christianizaci

V roce 2014 uplynulo 1200 let od smrti Karla Velikého, vládce Francké říše a prvního císaře obnovené Říše římské. Karlu Velikému se někdy dává přívlastek Otec Evropy. Narodil se v první polovině osmého století jako syn majordoma a pozdějšího franckého krále Pipina III. Krátkého. Proslavil se svými výboji na území germánských Sasů, takzvaný tribut mu platili také naši předkové a ještě předtím porazil také Avary.

Své umění válečnické kombinoval Karel Veliký s křesťanskou misií. U Sasů šířil svou víru ohněm i mečem. Frankové proti tomuto germánskému kmenu bojovali třicet let. Sasové bránili nejen svou svobodu, ale také svá náboženská práva – Karel Veliký totiž automaticky počítal s tím, že poražení přijmou za svou víru křesťanství. A pro Sasy tu byly jen dvě možnosti: buď křest, nebo smrt.

Karel Veliký – slavný válečník a dobyvatel – je známý také jako reformátor státní správy a zákonodárce. Podrobněji se mu v pořadu Historie Plus, věnovala kolegyně Daniela Vrbová.

Archeologie a písemné prameny

O době Karla Velikého se můžeme dozvědět z jeho životopisu Vita Caroli Magni, dále tu jsou říšské anály, které rok po roce popisují dění ve Francké říši, dále jsou k dispozici úřední listiny, kapituláře, tedy právní prameny ustavující koncily a říšské sněmy.

Karel Veliký

Zajímavý je také archeologický pohled, upřesňuje historik Petr Kubín z KTF UK: „Z těchto pramenů lze usuzovat, jak christianizace postupovala. Svědčí o tom např. nálezy křížků nebo ozdob, jako jsou slonovinové destičky s vyobrazením křtu Páně. Také hroby jsou velmi jasným pramenem. A co se týče násilné christianizace u Sasů, jsou tu kosterní nálezy jako např. rozťaté lebky.“

Karel Veliký použil násilnou christianizaci jako první křesťanský panovník. Z křesťanů – po staletí mučedníků, se tak v jeho době stávají mučitelé. Alespoň co se germánského kmene Sasů týká. Nešlo v té době o žádnou normu – o tom vypovídá i to, že tuto praktiku kritizoval učenec Alkuin z Yorku, který vedl dvorskou školu Karla Velikého.

autor: Magdaléna Trusinová
Spustit audio