Nasycení pěti tisíců

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Nasycení zástupu, iluminace (Musée Condé, Chantilly)

Biblický text: Lukášovo evangelium 9,10-17; Host pořadu: doc. Jiří Mrázek, děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Když se apoštolové navrátili, vypravovali Ježíšovi, co všechno činili. Vzal je s sebou a odešli sami do města Betsaidy. Když to zástupy zpozorovaly, šly za ním; on je přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali.

Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo dvanáct učedníků a řekli: „Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě.“

On jim řekl: „Dejte jim jíst vy!“

Řekli mu: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby; nebo snad máme jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid?“ Bylo tam asi pět tisíc mužů.

Řekl svým učedníkům: „Usaďte je ve skupinách asi po padesáti.“

Učinili to a rozsadili je všechny. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A najedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů dvanáct košů.