Otázka potratu

30. leden 2011

Rabín Jonathan Sachs, vrchní rabín Velké Británie, je uznávanou náboženskou autoritou i mimo svou zemi. V návaznosti na včerejší pravidelné předčítání části Tóry jsme pro naše posluchače vybrali jeho následující úvahu. Překlad připravil dr. Jan Divecký.

Za židovskou vírou v ústní tradici leží hluboká pravda, že význam textu neurčuje text samotný, ale jeho výklad, který závisí na vykladači, jeho názorech a kontextu. Bez jasné ústní tradice výkladu by nastal chaos.

Jedna pasáž v části včerejšího šabatového čtení z Druhé knihy Mojžíšovy ukazuje, jak jeden rozdíl v interpretaci jednoho detailu může vést k hlubokým rozdílům v celých kulturách. Ve 22. verši 21. kapitoly čteme: „Když muži při rvačce napadnou těhotnou ženu, ona potratí, ale její život není ohrožen, bude násilník potrestán sumou, jež dle soudního rozhodnutí vzejde z žaloby manžela. Jestliže však žena při potratu zemře, dáš život za život.“

Klíčové je hebrejské slovo „ason“, vyjadřující ohrožení života. Rabíni mu obecněji rozuměli ve smyslu neštěstí, zlo, poškození, kalamita, katastrofa. Význam citovaného výroku je pak tento: „Pokud žena potratí, ale nedojde další úhony, muž, který ji udeřil, zaplatí finanční odškodnění, bolestné za ztrátu plodu, ale nebude trestán na hrdle. Pokud by však žena zemřela, je z útočníka vrah a jeho trest bude mnohem těžší.“

Jedna věc je z této pasáže jistá. Způsobit potrat plodu není totéž co vražda. Před narozením nemá plod právní statut lidské bytosti.

Ve stejné době, kdy rabíni učili tento výklad Tóry, žil v egyptské Alexandrii helenizovaný Žid jménem Filon. Ten výše uvedeným větám rozuměl jinak: „Když někdo udeří těhotnou ženu a ona potratí, potom pokud plod ještě nebyl zformován, zaplatí útočník pokutu, protože zabránil narození člověka. Ale pokud měl plod již vyvinuté orgány, bude násilník usmrcen.“

Filon totiž překládal slovo „ason“ jako „dokončený tvar“. A tato Filonova interpretace sehrála velkou roli v náboženském vývoji celého kulturního „Západu“, protože zapůsobila na první křesťany.

Když se křesťanství začalo šířit v nežidovském světě, byly první křesťanské texty sepsány v řečtině, byť byly ještě silně závislé na hebrejské Bibli. Ale kde sehnat řecké překlady a výklady Bible? V Alexandrii! A tak počali křesťané nahlížet na text naší pasáže Tóry Filonovýma očima, pročež pak Augustin stanovil, že jsou dvě stádia plodu - nezformovaného a zformovaného. A potrat zformovaného plodu byl prohlášen za vraždu. Ještě později, v roce 1588, pak papež Sixtus V. zakázal potrat v každém stádiu vývoje plodu.

Výsledkem je, že ač Židé i katolíci nahlížejí na vyvolaný potrat jako na něco špatného, nelze přehlédnout významný rozdíl. Judaismus umožňuje potrat v zájmu zdraví a života matky, protože potrat pro něj není vraždou. Pro katolíky ano.

I do takových důsledků se rozrostl spor o význam jednoho slova Tóry. Bez ústní tradice bychom nevěděli, co hebrejské slovo „ason“ znamená. Mezi textem a jeho významem stojí výklad.

Spustit audio