Časté dotazy a odpovědi

 1. Jak se mohu přihlásit k placení poplatků za domácnost?
 2. Co se rozumí pojmem „domácnost“?
 3. Máme v domácnosti více rozhlasových přijímačů, kolik máme platit?
 4. Co vše je považováno za rozhlasový přijímač?
 5. Nevlastním žádný rozhlasový přijímač. Jsem povinen podniknout nějaké kroky? Třeba podat čestné prohlášení?
 6. Neposlouchám/e Český rozhlas, musím/e platit rozhlasový poplatek?
 7. Kdy má rozhlasový poplatek splatnost?
 8. K čemu je Můj účet poplatníka a jak se zřizuje?
 9. Kdy a kam se hlásí změny u poplatníka?
 10. Je možné uhradit dlužnou částku za rozhlasové poplatky prostřednictvím SIPO?
 11. Které osoby jsou od placení osvobozeny?
 12. Jaké příjmy lze zahrnout do životního minima?
 13. Kde a jak si mohu zřídit službu SIPO?
 14. Jaké sankce uplatňuje Český rozhlas?
 15. Kde naleznu svůj variabilní symbol poplatníka?
 16. Jak je možné zaplatit dlužný poplatek? 

1. Jak se mohu přihlásit k placení poplatků za domácnost?
Pro přihlášení domácnosti k placení rozhlasového poplatku můžete využít přihlášky k přímé platbě, jejíž on-line formulář naleznete na adrese https://zis-ext.rozhlas.cz/PagesFO/SignUpFO.aspx. Další možností je přihlášení k platbám rozhlasového poplatku přes SIPO, které si můžete zřídit na kterékoliv pobočce České pošty.

2. Co se rozumí pojmem „domácnost“?
Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí. Pokud má domácnost v držení rozhlasový přijímač, a jeden z jejích členů je poplatníkem, ostatní členové domácnosti rozhlasový poplatek neplatí – nejsou poplatníky.

3. Máme v domácnosti více rozhlasových přijímačů, kolik máme platit?
Domácnosti platí poplatek 45 Kč měsíčně pouze za jediné rádio, přestože jich mohou vlastnit nebo držet více. Pokud tedy domácnost drží minivěž s rádiem, autorádio ve voze a přenosné rádio na chalupě, hradí pouze jeden poplatek ve výši 45 Kč měsíčně.

4. Co vše je považováno za rozhlasový přijímač?
Za rozhlasový přijímač, ve smyslu § 2, odst. 1, zákona 348/2005 Sb o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, se považuje například rádio, radiobudík, autorádio, mini/mikro věž, rádio umožňující příjem digitálního vysílání ve formátu DAB, počítač/notebook s FM/DVB-T tunerem, televize se set-top-boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C nebo televize s příjmem programů kabelové TV, pokud umožňují příjem rozhlasového vysílání. Více se dozvíte také v sekci Co je rozhlasový přijímač?

5. Nevlastním žádný rozhlasový přijímač. Jsem povinen podniknout nějaké kroky? Třeba podat čestné prohlášení?
Domácnosti, které Český rozhlas neeviduje jako poplatníky rozhlasového poplatku, mohou být osloveny a vyzvány k podání čestného prohlášení nebo přihlášky v případě, že vlastní nebo alespoň déle než 1 měsíc drží rozhlasový přijímač. Obdobně může Český rozhlas vyhledávat neevidované poplatníky z řad podnikatelů a organizací. Čestné prohlášení je oslovený povinen doručit do Českého rozhlasu do 30 dnů po obdržení výzvy.

6. Neposlouchám/e Český rozhlas, musím/e platit rozhlasový poplatek?
Ano. Rozhlasový poplatek se platí za držení rozhlasového přijímače, nikoli za případný poslech či neposlech kterékoliv rozhlasové stanice.

7. Kdy má rozhlasový poplatek splatnost?
Domácnosti hradící poplatek prostřednictvím služby SIPO hradí poplatek vždy k 15. dni každého kalendářního měsíce. Domácnosti platící bankovním převodem (trvalým příkazem) platí vždy k 15. dni prvního měsíce příslušného zvoleného platebního období – kalendářní rok, pololetí, čtvrtletí nebo měsíc.

8. K čemu je Můj účet poplatníka a jak se zřizuje?
Můj účet slouží zejména k nahlížení do historie předepsaných plateb a přijatých úhrad, on-line provádění změn a nastavení zasílání informací prostřednictvím e-mailu. Přístup do aplikace Můj účet si může pořídit každý poplatník zdarma na adrese https://zis-ext.rozhlas.cz/PagesFO/RegistrationFO.aspx (pro zřízení účtu je nutné znát přidělený variabilní symbol a příjmení poplatníka).

9. Kdy a kam se hlásí změny u poplatníka?
Každou změnu (např. změny v adrese) je poplatník je povinnen oznámit do 15 dnů od jejího vzniku. Poplatníci platící přes SIPO změny hlásí na kterékoliv pobočce České pošty. Poplatníci platící prostřednictvím bankovního převodu provádí změny na internetových stránkách http://www.rozhlas.cz/poplatek/portal/ formou on-line formulářů, vyplněním a odesláním změnového formuláře.

10. Je možné uhradit dlužnou částku za rozhlasové poplatky prostřednictvím SIPO?
Fyzické osoby platící prostřednictvím České pošty mohou uhradit poplatek poštovní poukázkou, kterou naleznou na příslušné poště. Adresa a číslo účtu jsou již předvyplněné. Jako variabilní symbol poplatník uvede spojovací číslo SIPO, které mu bylo přiděleno prostřednictvím České pošty. Dále mohou poplatek uhradit prostřednictvím svého bankovního účtu, zadáním jednorázové platby.
 
11. Které osoby jsou od placení osvobozeny?
Osvobozeny jsou osoby či domácnosti, jejichž příjem je nižší než 2,15násobek životního minima. Tyto osoby mají povinnost žádat o osvobození a prokazovat příjem každých 6 měsíců. Pokud není žádost v této lhůtě doručena na Českou poštu nebo přímo Českému rozhlasu (v případě poplatníků hradících bankovním převodem), stává se uplynutím 6 měsíců osvobozený poplatník opět platícím poplatníkem. Od placení rozhlasových poplatků jsou zároveň osvobozeni samostatně žijící jednotlivci postižení úplnou slepotou nebo hluchotou, případně celé domácnosti, ve které společně žijí osoby takto postižené, které jsou osvobozeny trvale. V případě, že ve vícečlenné domácnosti žije jediná uvedeným způsobem postižená osoba, poplatníkem se musí stát jedna z plnoletých osob v domácnosti, která není uvedeným způsobem postižena.
 
12. Jaké příjmy lze zahrnout do životního minima?
Za příjem se považují veškeré příjmy v rámci celé domácnosti. Podpora v nezaměstnanosti, nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, výživné, dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče s výjimkou jednorázových dávek a dávek poskytovaných vzhledem ke zdravotnímu stavu bez ohledu na sociální potřebnost. Dále zákon 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu. Za příjem se nepovažuje část sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející ze zdravotních důvodů, polovina příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu, daňový bonus a zvýšení důchodu pro bezmocnost a zvláštní příspěvek k důchodu podle zvláštních právních předpisů.
 
13. Kde a jak si mohu zřídit službu SIPO?
Službu SIPO zajišťuje a provozuje Česká pošta. Její pořízení můžete zdarma provést na kterékoliv pobočce České pošty, kde zároveň okamžitě obdržíte spojovací číslo.

14. Jaké sankce uplatňuje Český rozhlas?
Český rozhlas je oprávněn předepisovat přirážky ve výši 5 000 Kč za nepřihlášený, opožděně přihlášený nebo neoprávněně odhlášený rozhlasový přijímač. Dále může vystavovat přirážku ve výši 1 000 Kč za opožděně zaplacené rozhlasové poplatky.
 
15. Kde naleznu svůj variabilní symbol poplatníka?
U poplatníků hradících poplatky prostřednictvím služby SIPO je variabilním symbolem spojovací číslo, které je označeno a uvedeno na každém rozpisu služby SIPO. Poplatníkům platícím bankovním převodem byl variabilní symbol vygenerován přímo Českým rozhlasem, pro jeho zjištění je tudíž nutné kontaktovat Český rozhlas.

16. Jak je možné zaplatit dlužný poplatek?
Nezaplatí-li poplatník platící rozhlasový poplatek prostřednictvím služby SIPO v řádném termínu, stává se dlužníkem. V takové situaci má ještě možnost uhradit jej prostřednictvím České pošty do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl poplatek splatný. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit dlužnou částku Českému rozhlasu, a to na bankovní účet 107 100 5073 / 5500 Raiffeisenbank a.s., pod svým variabilním symbolem, tedy spojovacím číslem SIPO uvedeným na rozpisu služby SIPO.


Další podrobnosti můžete nalézt v příslušném zákoně č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, nebo se na nás obraťte s dotazem na e-mailovou adresu poplatek@rozhlas.cz

Můj účet

Kliknutím vstoupíte do zabezpečené zóny pro registrované uživatele.

Můj účet slouží k nahlížení do historie plateb a přijatých úhrad, online provádění změn a nastavení zasílání informací prostřednictvím e-mailu.

Nemáte ještě účet a chcete mít přehled o svých platbách on-line? Zaregistrujte se:

Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas