Pravidla soutěže Česko 2023

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR:

Český rozhlas, se sídlem Vinohradská 12, PSČ 120 99 Praha 2, IČ 45245053, DIČ CZ45245053 (dále jen „pořadatel“).

2. ÚČASTNÍK:

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která je občanem ČR (dále jen „účastník“).

3. TÉMA SOUTĚŽE:

Účastníci tipují vývoj v ČR v příštích deseti letech vyplněním dotazníku na webových stránkách projektu www.cesko2023.cz (dále jen „webové stránky“). V každém soutěžním kole jeden z účastníků vyhrává.

4. DOBA TRVÁNÍ:

Soutěž začíná v pondělí 4. listopadu 2013 v 0:00:00 hodin a končí v sobotu 30. listopadu 2013 ve 23:59:59 hodin.

5. VÝHRY:

Rádio PURE Sensia pro každé soutěžní kolo.

6. PRŮBĚH SOUTĚŽE:

Účastník se zapojí tím, že vyplní své tipy u všech povinných otázek dotazníku na webových stránkách a dotazník odtud elektronicky odešle. Každý účastník může tipovat pouze jednou, nemůže tedy dotazník odeslat opakovaně. Soutěž má 27 kol, každý den se uskuteční jedno soutěžní kolo. Soutěžní kolo začíná vždy v 0:00:00 hod. a končí ve 23:59:59.

7. ZPŮSOB VÝBĚRU VÍTĚZE:

Vítězem každého soutěžního kola se stává ten účastník, který vyplní a odešle své tipy u všech povinných otázek dotazníku a současně jako první v daném soutěžním kole uvede správný počet návštěv webových stránek z předchozího dne v čase 0:00:00 hod. až 23:59:59 hod. Rozhodující pro určení vítěze je čas uložení odpovědi v databázi Českého rozhlasu. Počet návštěv webových stránek je analyzován prostřednictvím služby Google Analytics. Pokud nikdo z tipujících v soutěžním kole neuvede správný počet návštěvníků webových stránek, vyhraje ten, kdo bude ze všech účastníků soutěžního kola jako první nejblíže. Nerozhoduje, zda byl jeho odhad vyšší či nižší, ale čas uložení v databázi Českého rozhlasu.

8. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

Jména a příjmení výherců budou vyhlášena zveřejněním na webových stránkách. O výhře bude výherce informován pořadatelem prostřednictvím e-mailu, jehož adresu uvedl v dotazníku. E-mail bude každému výherci zaslán nejpozději do tří pracovních dnů po skončení každého soutěžního kola. Výhra bude výherci předána v sídle pořadatele, a to přímo v Praze nebo v krajských městech ČR, kde má pořadatel svá studia. Jedno z těchto míst si vybere výherce. Pokud bude výhercem osoba mladší 18 let, výhra mu bude předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce. Nebude-li výherce po dobu 60 dnů reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Účastí v tipování dává účastník souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa (či adresy) a pohlaví. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 10 let, případně do odvolání tohoto souhlasu subjektem údajů (účastníkem). Osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem osobních údajů Českým rozhlasem, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha2 apouze za výše uvedeným účelem. Udělení souhlasu je dobrovolné. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Subjekt údajů má právo kdykoliv souhlas odvolat, právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle posouzení pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nepřevzaté do jednoho kalendářního roku od vyhlášení výherců propadají pořadateli. Za kvalitu výher ručí dodavatel, firma TELEKO s. r. o., která také vyřizuje případné reklamace.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby ani zaměstnanci pořadatele či jejich rodinní příslušníci.

Pořadatel do databáze zahrne jen ty vyplněné dotazníky, které obdrží způsobem uvedeným v Podmínkách účasti (viz výše). Na ostatní způsoby doručení (např. e-mailem, poštou atd.) nebude brán zřetel.

Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení zpráv o výhře.

V případě dočasné nefunkčnosti webových stránek nezaviněné pořadatelem (např. omezení konektivity, útok hackerů apod.) nelze vymáhat prodloužení doby trvání soutěže jako náhradu za tuto nefunkčnost.

Plné znění pravidel je vyvěšeno na webových stránkách a uloženo v kanceláři ředitele Centra vysílání Českého rozhlasu.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách.