Protest Národního shromáždění u vlád okupujících států

22. srpen 1968

Národní shromáždění Československé socialistické republiky, řádně zvolené československým lidem jako nejvyšší orgán státní moci suverénního státu a řádně svolané prezidentem republiky, kategoricky protestuje u vlád a parlamentů pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, NDR, PLR, MLR, BLR) a před tváří celé světové veřejnosti prohlašuje:

1. že žádný ústavní orgán ČSSR nebyl zmocněn k jednání ani nedal k němu souhlas ani nepozval okupační jednotky pěti států Varšavské smlouvy,

2. že považuje okupaci ČSSR za samozvaný akt násilí v mezinárodním měřítku, jež odporuje zásadám spojeneckých smluv, které ČSSR s těmito státy má,

3. že vznáší ostrý protest vládám a parlamentům těchto zemí, které se okupace účastní a požaduje okamžité ukončení aktů násilí vůči Československu, jeho obyvatelstvu, okamžité stažení vojsk a normalizaci mezinárodních vztahů,

4. že současný stav považuje za stav kritický, kterým jsou ohroženy všechny dosud ujednané dohody a smlouvy s Československem a jmenovanými státy,

5. že je rozhodnuto podniknout všechna potřebná opatření pro zajištění suverenity československého lidu. Upozorňuje, že veškeré morální důsledky okupace, týkající se světového komunistického hnutí, dopadají v plném rozsahu na hlavy vlád těch zemí, které se okupace Československa účastní,

6. že jako jedinou zákonnou vládu Československa uznává vládu předsedy s. Ing. O. Černíka, které v květnu dalo důvěru, a požaduje jeho okamžitý návrat do funkce.

Národní shromáždění vznáší rozhodně tyto okamžité požadavky na představitele okupačních jednotek v ČSSR:

1. Okamžité zastavení všech bojových akcí, veškerého používání bojové techniky, které ohrožují bezpečnost a životy našich občanů,

2. okamžitý odchod všech okupačních jednotek z ČSSR; před odsunem okamžité stažení všech jednotek z obvodů, měst a sídlišť,

3. nevměšování se okupačních orgánů do činnosti československých orgánů, úřadů, institucí, závodů apod.

4. okamžité vytvoření podmínek pro normální činnost všech státních a politických orgánů a jejich funkcionářů,

5. okamžité propuštění soudruhů Dubčeka, Smrkovského, Kriegla, Černíka, Špačka, Císaře a dalších; oznámení, kdo dal příkaz k jejich internaci, kdo ji prováděl, kdo vedl výslechy apod. a oznámení řešení důsledků u sovětských nebo jiných státních příslušníků okupačních jednotek,

6. okamžitý návrat do funkcí předsedy Národního shromáždění s. Smrkovského, předsedy ÚV NF s. Kriegla a předsedy ČNR s. Císaře,

7. okamžité navrácení veškerých prostředků dopravních a jiných, které si okupační jednotky bez vědomí a proti vůli našich orgánů přisvojily, okamžité propuštění všech zaměstnanců, kteří byli zadrženi,

8. obnovení spojů - rozhlasu, televize, dálnopisů, telefonních linek, poštovního styku vnitřního i mezinárodního, umožnění normální činnosti všem redakcím a polygrafickým zařízením.

Národní shromáždění kategoricky žádá, aby se neodkladně dostavil příslušný odpovídající politický činitel nebo činitelé pěti států Varšavské smlouvy, který by nejvyššímu orgánu státní moci v Československu s konečnou platností vysvětlil nezákonné akty, k nimž došlo, a zajistil splnění požadavků, které jsou zatím Národním shromážděním vládám pěti států Varšavské smlouvy a okupačnímu režimu předkládány.

V Praze dne 22. srpna 1968

autor: Národní shromáždění
Spustit audio