Svatodušní svátky

28. květen 2014

Svátek Padesátnice je svátkem seslání Ducha svatého na apoštoly a připadá na 50. den po neděli paschální. Také se nazývá svátkem Letnic či svátkem nejsvětější Trojice.

Ve Starém zákoně byla Pascha vzpomínkou na vyjití židů z egyptského otroctví a Padesátnice památkou na to, jak Hospodin dal na hoře Sinaj Mojžíšovi Desatero. V Novém zákoně je Pascha oslavou smrti a vzkříšení Krista, vyjitím lidí z hříšného světa do nebeského království, a Padesátnice je svátkem darování "nového zákona", vylití Ducha svatého na Kristovy učedníky.

Na velké večerní se čtou tři dlouhé modlitby, během kterých věřící poprvé po Velikonocích poklekají.

Pondělí svatodušní je zasvěceno Duchu svatému jakožto třetí božské osobě, a proto se toto pondělí nazývá dnem svatého Ducha.

Následující neděle je svátkem Všech svatých. Tento liturgický pořádek má tu logiku, že Duch svatý se projevuje v lidech a osvěcuje je. Svatí se stali dokonalými působením Ducha svatého.

Během svatodušních svátků je zvykem zdobit chrámy a obydlí zelení a květinami na znamení, že i naše duše se působením Ducha svatého mají duchovně zazelenat a rozkvést.

Spustit audio