Výroční zpráva Archivu Českého rozhlasu o činnosti za rok 2014

27. únor 2015

Archiv Českého rozhlasu, zařazený v kategorii specializované archivy, je ze zákona povinen zveřejnit výroční zprávu o své činnosti v informačních systémech s možností dálkového přístupu.

Sídlo archivu a kontakty:
Archiv Českého rozhlasu
Římská 13
Praha 2
120 99
tel.: 221 553 303, 221 553 310
e-mail: archivy@rozhlas.cz
http://www.rozhlas.cz/archiv/portal

Zřizovatel archivu – sídlo a kontakty:
Český rozhlas
Vinohradská 13
Praha 2
120 99
zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase
IČ: 45245053
DIČ: CZ45245053

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.: akreditace byla udělena na základě rozhodnutí odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR ze dne 5. září 2007 (Č.j. AS-440/1-2007)

Výroční zpráva Archivu Českého rozhlasu za rok 2014 (dále jen zpráva) byla vyhotovena na základě odst. (1) a (2) § 62 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva byla rovněž vyhotovena v souladu s metodickým návodem odboru archivní správy Ministerstva vnitra (Č.j. AS-366/1- 2005) – metodika zpracování výročních zpráv specializovaných, bezpečnostních a soukromých archivů.

OBSAH
I. Personální podmínky archivu
II. Celkové množství uložených archiválií
III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
III. 1. Výběr archiválií
III. 2. Zpracování archiválií
III. 3. Využívání archiválií
IV. Stav archiválií
V. Konzervace a restaurování archiválií
VI. 1. Výzkumné projekty
VI. 2. Spolupráce s dalšími institucemi

I. Personální podmínky archivu
Archiv Českého rozhlasu (dále jen AČRo) je součástí útvaru Archivní a programové fondy Českého rozhlasu, má status specializovaného archivu a od 5. září 2007 je uznán za akreditovaný archiv, který k témuž dni prokázal splnění podmínek stanovených v § 61 zákona č. 499/2004 Sb. a k tomuto dni mu byla rozhodnutím odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR (Č.j. MV–9555–5/AS–2008) udělena akreditace pro výkon činnosti specializovaného veřejného archivu.
Vedoucí AČRo je Mgr. Jaroslava Nováková, systemizovaný i skutečný stav pracovníků AČRo v roce 2014 byl po organizační změně k 1.1.2014 po přičlenění Gramoarchivu 20 zaměstnanců, z toho 1 vedoucí, 1 programově provozní zaměstnanec, 14 zaměstnanců pečujících o archiválie, z toho 3 zvukoví technici, 2 odborní redaktoři, 9 archivářů a 4 pracovníci dokumentace (v provozním Gramoarchivu).

II. Celkové množství uložených archiválií
AČRo vede v základní evidenci Národního archivního dědictví (dále jen NAD)
25 evidenčních listů NAD v základním členění na zvukové a písemné dokumenty. Zvukové fondy zahrnují archivní fond AF, dokumentační fond DF, hudební fond HF, Rozhlasové noviny RN a Radiofórum RF, Kořistní fond KF, Sbírka gramodesek a Preissova sbírka gramodesek,archivní záznamy na CRA a gramodesky Lyry Pragensis. Mezi písemnosti patří archivní fond rozhlasových přednášek P, rozhlasové hry H, fond krátkých odvysílaných textů D, texty zpravodajství PZ, vysílací plachty PL, texty válečného vysílání BBC, fond Bojovníci rozhlasu, rukopisy partitur, Libreta, správní písemnosti RJ a SM, soubor osobních spisů zaměstnanců, 6 pozůstalostních sbírek, fotosbírka, sbírka darů posluchačů, Fond starých tisků a opisů hudebnin a Rukopisů partitur. AČRo pečuje celkem o 5750,1 bm archiválií.

Stupeň zpracovanosti archivních souborů v %: 14
. Zcela zpracováno a inventarizováno: 4 archivní soubory – 1 %
. Zcela zpracovány: 23 archivní soubory – 88 %
. Nezpracováno: 2 archivní soubory – 11 %
Základní evidence archivních pomůcek AČRo nabízí celkem 33 průběžně aktualizovaných archivních pomůcek.

III. Výběr, zpracování a využívání archiválií
III. 1. Výběr archiválií
Celkový přírůstek archivu činil 29,1 bm, z toho písemnosti 23,29 bm, zvukové dokumenty 5,81 bm. Z toho přírůstek arch. spisovny činil 23,88 bm (č. 1 – 40/2014) včetně 1864 textů rozhlasových her. Skartační řízení bylo provedeno v ČRo Plzeň a Praha. Pokračovala vnitřní skartace duplicit v Archivu – 5,50 bm duplicitních textů her a 62 bm podkladů ZV, které byly uloženy do DA. Celkem bylo posouzeno 8 skartačních návrhů.

III. 2. Zpracování archiválií
Ref. zvukových dokumentů:
Technici zpracovali dokumenty o celkové stopáži 346 556 minut. V databázi AIS přibylo 19 810 vět ke zvukovým dokumentům, z toho 19232 nových a 578 opravených podle dohledané dokumentace. Digitalizováno a uloženo do DA bylo 7061 zvukových dokumentů a 54461 příspěvků RŽ (XY) a 2224 dokumentů z daletu (AY), zdigitalizované záznamy byly propojovány do tzv. balíčků (8345 balíčků), opraveny nepřesnosti a chyby v popisu, doplněna anotace v AIS i na kartách. Ze systému Newton bylo staženo a vytištěno 14678 článků. V souvislosti s digitalizací probíhá revize digitalizovaných fondů a doplňování dat v databázích i na kartách.
Ref. písemných dokumentů:
Digitalizováno a uloženo do DA 28269 písemných dokumentů, 27 školních prací (DP) a 56 čísel Týdeníku Rozhlas. Příprava písemností pro skenování představuje rozešívání textů, zvýrazňování signatur a podlepování potrhaných nebo vetchých listů. U souborů vysílacích plachet je nutno před skenováním očíslovat jednotlivé listy. Uložené dokumenty jsou doplněny popisem. Pro vlastní potřebu jsme doplnili výpis z Týdeníku Rozhlas z let 2011-2013. Umožnili jsme vykonat povinnou školní praxi studentům, které jsme zároveň seznámili s činností odboru APF.

III. 3. Využívání archiválií:
Archiv se podílel na mediální a internetové prezentaci Českého rozhlasu, poskytoval dokumenty pro multimediální webové stránky rozhlasu a pro Radioservis. Pravidelně publikoval na Intranetu nabídku zvukových dokumentů k aktuálním výročím - 12 měsíčních nabídek (únor 2014 – leden 2015). Archiv významně přispěl k přípravě rozhlasové expozice Galerie Vinohradská. Na vyžádání realizoval v Archivu i v Galerii exkurze spojené s výkladem o historii rozhlasu a poslání a činnosti APF pro tuzemské i zahraniční skupiny od školáků po dospělé návštěvníky (celkem 19 exkurzí, m.j. delegace Mezinárodní organizace archivů zvukových dokumentů, Česká archivní společnost atp.).
Pro Svět rozhlasu zpracovali zaměstnanci Archivu 11 medailonků, překlad článku Š. Horského: Kde se vzal moderátor, rozhovor s J. Mejstříkem, připraven je rozhovor s R. Zavoralem, pro web Archivu připravili 52 dílů seriálu Čím jsme to žili s textem, obrázky a zvukovými ukázkami, pro Týdeník Rozhlas – rubrika Návraty 17 článků, pro vysílání 10 Fonogramů z archivních nahrávek. V Radioservisu byla vydána publikace S. Volného Od totality k demokracii aneb Jak jsem se dočkal listopadové revoluce (167 str.), sestavená ze vzpomínek dr. R. Seemanna. V dokončovací fázi je natáčení a přepis rozhovorů s GŘ Peterem Duhanem. Pro rozhlasové projekty Znovu 89´, Rádio Retro a e-shop přednostně digitalizoval písemnosti monitoringu a katalogizovali vybrané nahrávky. Archiv připravil požadované sady fotodokumentů pro Síň slávy, dodal snímky pro Kalendář 2015.
Archiváři se průběžně účastnili interních seminářů dle svých potřeb a vzdělávacích akcí Národního archivu, v rámci Sdružení pro rozhlasovou tvorbu soutěžní přehlídky rozhlasové publicistiky a dokumentu Reportu a přehlídky Bilance 2014, na jejichž organizaci se podíleli.
Badatelna prezenčně poskytla informace 634 badatelům, z toho 254 externím a 380 rozhlasovým. Kromě toho bylo vyřízeno 278 dotazů a požadavků došlých e-mailem, 56 pro studenty a 47 licenčních zakázek. Pro provozní potřeby bylo poskytnuto 479 výpůjček, zahrnujících 8169 zvukových dokumentů (elektronicky odbaveno bylo dalších 87 výpůjček) a 2431 výpůjčka z písemných fondů. Vypracovali jsme řadu rešerší na objednávku, jejich kopie jsou nadále k dispozici v badatelně. Další informace o fondech poskytujeme denně telefonicky rozhlasovým pracovníkům, institucím i posluchačům.
Koncem roku byl depozitář zvukových dokumentů dovybaven posuvnými regály, v souvislosti s touto akcí byly nově uspořádány matrice RJ a KF.

IV. Stav archiválií
Celkové množství archivních souborů, které má AČRo ve své základní evidenci NAD, je klasifikováno jako nepoškozené.
V. Konzervace a restaurování archiválií
AČRo neprovozuje konzervátorskou dílnu.
VI. 1. Výzkumné projekty
Archiv Českého rozhlasu se spolupracoval s Technickou univerzitou v Liberci na výzkumném projektu přepisu mluveného slova do textu.

VI. 2. Spolupráce s dalšími institucemi
V roce 2014 pokračovala spolupráce s Národním archivem, Knihovnou Václava Havla, Ústavem paměti národa, Archivem MÚ AV ČR, Ústavem pro jazyk český AV ČR, Technickou univerzitou v Liberci, HIFI klubem Klatovy, Muzeem romské kultury, ČT, Supraphonem a dalšími institucemi.

*Od konce roku 2003 digitalizuje AČro písemnosti i zvukové dokumenty dílem vlastními silami, dílem dodavatelsky. Rejstříky vznikají současně s digitalizovanými kopiemi jako metadata k souborům ve vlastním speciálním rozhlasovém systému AIS (Automatizovaný informační systém). K 31.12.2014 je v digitálním archivu uloženo 6 156 720 stran archivních písemností a 218 866 hodin archivních zvukových nahrávek.

Spustit audio