Zamyšlení Leo Pavláta: Sion je symbolem s mnohatisíciletou tradicí

13. srpen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze

Sion. Kdo by neznal slovo známé z mediálně tak často zmiňovaného sionismu? Co však Sion znamená?

Slovo sionismus označuje hnutí usilující od konce 19. století o opětné ustavení židovského státu v historické vlasti Židů. Jejím symbolem byl Sion , ale myšlenka návratu na něj je podstatně starší; poprvé se objevila již po zničení prvního jeruzalémského chrámu roku 586 před občanským letopočtem.

Starobylost pojmu dokládá i biblický jazyk. Hebrejské "Cijon", překládané do češtiny jako Sion, je odvozeno od výrazu "cija", vyprahlé pouště, a přeneseně znamená suché místo. Hebrejština však umožňuje i čtení "cajon" a potom slovo Sion označuje skálu, útočiště. V obou případech má etymologie svůj konkrétní význam. Slovo Sion tak odkazuje na judskou poušť, která na východě obklopuje Jeruzalém, a současně připomíná dávnou pevnost Jebusitů na jihovýchodě města. Když král David pevnost dobyl, přejmenoval ji na "Ir David" –"Davidovo město", jak se o tom můžeme dočíst v biblické Druhé knize Samuelově a První knize královské. Podle lidové tradice je král David pochován v Jeruzalémě právě na místě, kterému se dodnes říká "Hora Sion".

Logo

V židovské paměti je však Sion spjat s ještě dalšími významy. Prorok Joel takto označuje jeruzalémskou chrámovou horu a spolu s prorokem Izajášem i celý Jeruzalém. Izajáš též výrazem Sion rozumí Judské království a jeho obyvatele případně Erec Jisrael – Zemi Izraele, chápanou i jako duchovní středisko veškerého lidstva. Tuto myšlenku vyjadřuje biblický verš "ze Sionu vyjde Zákon a Boží slovo z Jeruzaléma", který se při židovské bohoslužbě pronáší při vyjímání posvátného svitku Tóry ze schrány na východní straně synagogy. Po vyvrácení druhého jeruzalémského chrámu roku 70 našeho letopočtu a rozptýlení Židů v diaspoře se pak slovo Sion stalo především označením pro historickou vlast Židů.

Ve středověké židovské poezii se vyskytuje celá řada "sionid" – ód na Sion, které inspirovala myšlenka obnovené židovské přítomnosti v městě králů Davida a Šalomouna.

Když vzniklo židovské národní hnutí za opětné vybudování židovského státu, stala se idea návratu na Sion, hebrejsky "šivat Cion", jeho symbolem. Bylo jen přirozené, že Stát Izrael, vytvořený roku 1948, pak slovo Sion vetkl i do své hymny. V jejím posledním verši se hovoří o svobodném židovském lidu "v zemi Sionu a Jeruzaléma".

Při každoročním Dni vzpomínky (Jom ha-Zikaron) si Izrael připomněl židovské oběti válek a terorismu na území historické Palestiny od počátku moderního sionistického hnutí v roce 1860

Komunistické režimy, zvláště ten sovětský, dlouhá léta persekvovaly tisíce Židů, kteří se chtěli do Izraele vystěhovat. V židovském světě se jim říkalo "asirej Cion“ – "zajatci Sionu". Tato doba je již minulostí. Sion byl pro Židy dlouhá staletí vyjádřením nenaplněného snu. Dnes zosobňuje pokračování tradice, jejíž přítomnost čerpá z tisícileté minulosti.

Celý pořad Šalom alejchem si kdykoli poslechněte v našem audioarchivu.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio