Jan Rokycana a Jednota Bratrská

28. únor 2009

22. února roku 1471 zemřel významný husitský teolog Jan Rokycana. Působil jako farář v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí v Praze a později jako husitský arcibiskup se snažil o smíření všech utrakvistických stran. S jeho osobou je také spojen vznik Jednoty bratrské.

Náboženská scéna v 15 století u nás byla značně roztříštěná. Vedle většinové církve utrakvistické neboli podobojí, která vznikla následkem husitského reformního procesu, zde byli menšinoví katolíci a pak malá společenství věřících, která se vydala vlastní cestou následování Krista. Jak říká církevní historik Jiří Just, patřila k nim i vznikající Jednota bratrská.

Jiří Just: "Jednota bratrská byla na počátku společenstvím mužů a žen, kteří se rozhodli žít zbožným životem, říkali si bratři a sestry zákona Kristova. Žít někde v ústraní společnosti. Nechtěli být rušení těmi vlivy světa, jak oni to tenkrát nazývali, a chtěli prostě provozovat nikým nerušeně svoji zbožnost."

Jednota bratrská vznikla jako reakce na některé tužby nebo ideály husitského hnutí. Mezi osobnosti, které ji nejvíc ovlivnily, patřili husitský arcibiskup Jan Rokycana a Petr Chelčický. Byl to právě okruh posluchačů Rokycanových kázání, kteří stáli u zrodu Jednoty bratrské. Rokycana byl kazatel velmi radikální, jak je zřejmé z následující ukázky:

Nu, mnedle, vy matery, velmi-li ste toho pily? Najprvé, aby vaše děti znali Ježíše, řkauc: "Milý synu, milá dcerko, služ ráda milému Pánu Bohu a boj se jeho a děkuj jemuz jeho dobrodínie" - i klásti jim všecka dobrodínie božie před oči, táhnuce je k tomu, aby oni Boha zamilovali; čili jste toho pilnějšie, kterak se k světu mají mieti a jiným se zalíbiti, anebo kterak má utržiti, ukupčiti, vydříti? Hádaj! Á, běda bude, zlé matery, hanebné, a otcové též!

Sám Rokycana si byl vědom, že na své posluchače klade přílišné nároky .

Jiří Just: "On sám jakožto hlava velké církve lidové se snažil tu církev vést k tomu nebo její členy její údy vést k tomu aby žila lepším životem, ale sám dobře věděl že člověk na takový vzorný život vlastně ani nemá. Ale aspoň se snaží."

Jan Rokycana zpočátku Jednotě bratrské velice fandil, pokládal ji za opravné hnutí utrakvistické církve, ale velmi brzy se ukázalo, že Jednota se bude moci dobře rozvíjet pouze tehdy, pokud se od utrakvistů oddělí. V roce 1467 bratři zvolili své první tři kněze. A to byl zásadní krok, jímž si Rokycanu znepřátelili.

Vzniku Jednoty bratrské se bude věnovat první díl nového cyklu Bible pro 21. století. Vysílá ho Český rozhlas 6 v neděli ve 21:10. Po odvysílání bude pořad k dispozici i na webu http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bible21.

Spustit audio