Svátkové ikony

Patrně nejčastěji bývají na dějových ikonách zobrazovány křesťanské svátky. V den slavení daného svátku je pak příslušná ikona vystavena na speciálním stolku (analoji) ve středu chrámu, aby věřící mohli jejím prostřednictvím svátek uctít. Nejvýznamnější svátky jsou sdruženy do takzvaného dvanáctera, a proto bývají jejich ikony v pravoslavných chrámech přítomny stále; nalezneme je většinou v druhé řadě ikonostasu. Každý z těchto svátků má svůj vlastní ikonografický typ, mnohdy s celou řadou variant.

Ikona Zesnutí Bohorodičky na analoji (klášter Govora v Rumunsku)

Osm z dvanáctera svátků je věnováno Bohu (takzvané svátky Páně) a čtyři Bohorodičce (svátky Bohorodičky či mariánské svátky). Deset svátků je novozákonních, dva čerpají z církevní tradice.

Z evangelních událostí spojených s Kristovým působením se jedná o Narození Páně, Křest Páně (či také Zjevení Páně neboli Teofanie), Setkání Páně (nazývané též Obětování Páně), Vjezd Páně do Jeruzaléma (Květná neděle), Nanebevstoupení Páně, Proměnění Páně a konečně ze Skutků apoštolských známé Sestoupení Ducha svatého (nazývané též Padesátnice či Trojice).

V druhé řadě ikonostasu jsou svátkové ikony (klášter Govora v Rumunsku)

Bohorodičce jsou ve dvanácteru vyhrazeny svátky Narození Bohorodičky, Uvedení Bohorodičky do chrámu, Zvěstování Bohorodičky a Zesnutí Bohorodičky. Zesnutí (v západní tradici nazývané Nanebevzení) je svátek v evangeliu nepopsaný a známý jen z církevní tradice.

Zbývající, dvanáctý svátek, Povýšení sv. Kříže, připomíná nalezení kříže, na němž byl ukřižován Kristus, v Jeruzalémě císařem Konstantinem Velikým. Kromě těchto svátků existuje i celá řada dalších, mnohdy velmi ctěných (Záština Bohorodičky, Stětí Jana Křtitele apod.).

Ikona Narození Páně (Vánoc)

Ikona Křtu Páně

Ikona Setkání Páně

Ikona Proměnění Páně

Ikona Vjezdu Páně do Jeruzaléma

Ikona Nanebevstoupení Páně

Ikona Sestoupení Ducha svatého

Ikona Narození Bohorodičky

Ikona Uvedení Bohorodičky do chrámu

Ikona Zvěstování Bohorodičky

Ikona Zesnutí Bohorodičky

Ikona Povýšení svatého Kříže

Zpět na Dějové ikony
Domů na Pravoslavné ikony

Spustit audio
autor: Hanuš Nykl