Jízda na červenou za stovku?

4. květen 2011

Od počátku srpna se změní bodový systém a s ním i výše pokut. Řada přestupků tak bude moct být řešena blokově bez pevně stanovené hranice. Co to znamená?

Od roku 2006 byly, kromě základních přestupků ohodnocených do dvou tisíc korun na místě, pevně stanoveny sazby, které prostě policista musel respektovat. To se u některých přestupků od srpna změní. Obyčejné přestupky, například telefonování, budou moct být řešeny blokově do tisíce korun, za nesvícení i ve dne bude bloková pokuta do dvou tisíc korun stejně jako jízda bez pásů nebo bez autosedačky a bloková pokuta do 2,5 tisíce korun bude u závažnějších přestupků, například při jízdě na červenou nebo při vyšším překročení rychlosti.

„Přestupky, které jsou zařazeny do bodového hodnocení, nelze vyřešit domluvou. Podle ustanovení se za tyto přestupky povinně ukládá sankce, a to není domluva. Tam tedy musí být uložena bloková pokuta,“ vysvětluje šéf dopravní policie Leoš Tržil.

U obyčejných přestupků bez bodového ohodnocení tedy bude možné vše vyřešit domluvou, jako například dosud špatné parkování. V případě bodovaného přestupku pak bude výše pokuty na policistovi. „Rozptyl se nyní pohybuje od 100 až do 2,5 tisíce korun. V každém případě bude záležet na zhodnocení situace policistou a zvážení nebezpečí protiprávního jednání. Od toho by se měl odvíjet způsob řešení přestupku.“

Vracíme se tak i u nebezpečných přestupků k praxi před zavedením bodového systému. Otázkou je, jak bude ten který přestupek posuzován v tom kterém koutě naší země. Policista v Praze, Ostravě a Brně přece může mít zcela jiný názor a udělit různě vysokou pokutu.

„Samozřejmě nemůžeme policistům diktovat žádný sazebník pokut, který by přímo určoval výši pokuty, to by bylo v rozporu se zákonem, nicméně metodicky budeme řešit posuzování jednotlivých situací z hlediska nebezpečnosti,“ uzavírá Leoš Tržil.

Základem pak má být především to, zda spácháním přestupku byl někdo ohrožen, nebo ne. Na to pamatoval i doporučený sazebník pokut z roku 1995, který v redakci uchováváme jako oko v hlavě. Jízda bez pásů tehdy byla za sto korun, ohrožení chodce na přechodu už ale za dva tisíce, stejně jako jakékoliv nedání přednosti.

Přehled přestupků a pokut:

Přestupeksoučasné bodové ohodnocenízměna v bodechpokutablokové řízení
řízení vozidla po požití alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla po užití jiné návykové látky77
25.000–50.000
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou7725.000–50.000
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby
7725.000–50.000
neprodlené nezastavení vozidla účastníka nehody nebo nedovolené opuštění místa havárie nebo nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci; neposkytnutí účinné pomoci projíždějícím řidičem, který není účastníkem nehody772.500–5.000
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno
675.000–10.000
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
672.500–5.000do 2.500
předjíždění vozidla v případech, ve kterých se to zákonem zakázáno
675.000–10.000
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
6725.000–50.000
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích555.000–10.000
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec
555.000–10.000
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo
552.500–5.000do 2.500
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
351.500–2.500do 2.000
ohrožení přecházejícího chodce při odbočování mimo silnici, při vjíždění na silnici nebo při otáčení a couvání
452.500–5.000do 2.500
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu
442.500–5.000do 2.500
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
442.500–5.000do 2.500
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení bezpečnostní přestávky
441.500–2.500do 2.500
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění
7425.000–50.000
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás
241.500–2.500do 2.000
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec
332.500–5.000do 2.500
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit332.500–5.000do 2.500
překročení povolených hodnot při kontrolním vážení vozidla
33
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče535.000–10.000
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu231.500–2.500do 2.000
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil221.500–2.500do 2.000
překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec
221.500–2.500do 1.000
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla321.500–2.500do 1.000
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti505.000–10.000
řízení vozidla, které není v registru silničních vozidel nebo má jinou než přidělenou registrační značku405.000–10.000
řízení vozidla po požití alkoholu, je-li jeho obsah v těle řidiče nižší nebo roven 0,3 promile302.500–20.000
nedovolená jízda po tramvajovém pásu201.500–2.500do 2.000
neoprávněné užití dálnice nebo vyhrazeného jízdního pruhu
101.500–2.500do 2.000
porušení ustanovení o osvětlení vozidla101.500–2.500do 2.000
neoprávněné užití výstražného světla modré nebo oranžové barvy
101.500–2.500do 2.000
porušení zákazové nebo příkazové značky (vyjma zákazu překročení povolené rychlosti, zákazu předjíždění nebo zákazu zastavení a stání)
101.500–2.500do 2.000
autor: pgj
Spustit audio