Novinky v bodovém systému od 1. srpna 2011

1. srpen 2011

Dnešním dnem začínají platit nové postihy v bodovém systému. Body za dopravní přestupky jsme začali načítat 1. července 2006 a mohli jsme je dostat celkem za 44 přestupků. Nově byl jejich počet snížen na 27, ale postihy za přestupky ohrožující ostatní byly zpřísněny.

Například za porušení zákazu předjíždění dostaneme nově 7 místo stávajících 6 bodů, naopak body například za nerozsvícená světla, neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu nebo za alkohol v krvi do 0,3 promile byly zrušeny.

Současně se změnou bodového systému byly upraveny i výše pokut v blokovém řízení. Do zákona se vrátilo slůvko „do“, což znamená, že u řady přestupků bude záležet na policistovi, jak vysokou pokutu hříšníkovi udělí. Obyčejné přestupky jako například telefonování budou řešeny blokově, tedy na místě, do tisíce korun, nesvícení a jízda bez pásů nebo bez autosedačky do dvou tisíc korun a pokuta až 2,5 tisíce korun bude v případech, kdy vjedete na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno, při nedání přednosti, jízdě na červenou, nedání přednosti nebo ohrožení chodce na přechodu a překročení rychlosti v obci o 20 km/h až 40 km/h nebo mimo obec o 30 km/h až 50 km/h.

Důležité také je, že u přestupků, za které jsou udělovány body, není možné upustit od sankce – za tyto přestupky nám tedy policista bude muset udělit pokutu vždy, ale může být ve výši třeba sto korun.

Novela zákona přináší řadu dalších změn. Například zavádí povinné zimní pneumatiky, ruší povinnost označit místo měření rychlosti městskou nebo obecní policií dopravní značkou, vybodovaným řidičům, kteří se chtějí vrátit za volant, předepisuje psychologické vyšetření, policistům dává pravomoc zakázat další jízdu podezřelému z účasti na nelegálním závodě nebo poslat řidiče, jehož vůz ohrožuje ostatní, na technickou kontrolu a tak dále.

Přehled všech změn k 1. 8. 2011:

Měření rychlosti vozidel obecní policií
Dosud museli městští strážnici měřit rychlost vozidel jen na úsecích vozovek, které byly řádně označeny dopravní značkou. Tato povinnost odpadá. Neznamená to ovšem, že by tyto značky musely být nutně odstraněny. To záleží na rozhodnutí příslušných městských a obecních odborů dopravy. I nadále však platí, že strážníci mohou měřit rychlost jen tam, kde jim to státní policie výslovně určí.

Alkohol za volantem
Zde dochází k určení hranice, od které je možno udělit „trestné“ body pro řidiče, pakliže požili alkohol či jinou návykovou látku – 0,3 promile. V žádném případě nelze hovořit o prolomení limitu alkoholu za volantem. I nadále platí nulová tolerance! Jen do zmíněné hranice hrozí řidiči sankce dle zákona (pokuta + zákaz řízení), nad hranici i připsání bodů.

Zimní pneumatiky (platnost od 1. listopadu 2011)
Zavádějí se celoplošně, a to v období od 1. listopadu do 31. března každého roku. Nicméně povinnost „přezout na zimní“ bude jen v případě, že se na pozemní komunikaci bude nacházet souvislá vrstva ledu, sněhu či námraza, anebo vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takovou souvislou vrstvu předpokládat. Dosud byly povinné zimní pneumatiky pouze na určitých vybraných úsecích.

Dopravně psychologické vyšetření
Toto vyšetření není úplnou novinkou, dosud se mu museli podrobovat žadatelé o „profesionální řidičák“. Zcela nově však jím budou muset projít i řidiči, kteří se takzvaně vybodují a budou po roce žádat o vrácení řidičského oprávnění. Vyšetření budou moct provozovat jen osoby, kterým ministerstvo dopravy udělí akreditaci.

Definice zákona „nesmět omezit“ a „kolona vozidel
Zákon nově upravuje tyto pojmy. V aktualizovaném pojetí znamená:
Nesmět omezit skutečnost, že účastník silničního provozu si musí počínat tak, aby jinému účastníkovi na komunikacích nijak nepřekážel.
Kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého je zřejmé, že nelze bezpečně předjíždět jednotlivá vozidla ani se bezpečně zařadit.

Motorkáři bez výstražných vest, řidiči ve vestách
Novela upřesňuje použití retroreflexních materiálů řidičem, pokud se nachází ve vozovce mimo vozidlo. Řidiči motocyklu, mopedu a nemotorových vozidel ji v povinné výbavě mít nemusí. Řidiči ostatních motorových vozidel nově musí výstražnou vestu při nouzovém stání použít.

Technická kontrola vozidel
Řidič bude muset v případě nařízení policistou zajet k provedení technické kontroly do nejbližší STK. Cesta tam a popřípadě zpět nesmí být delší než osm kilometrů. Povinností policisty bude vydat v takovém případě doklad o výsledku kontroly. Pokud se při kontrole zjistí závada, bude nově povinností řidiče uhradit náklady na provedení kontroly technického stavu.

Nesjízdné komunikace
V případě, že komunikace nebude sjízdná, tj. technický stav nedovolí další bezpečnou jízdu vozidel, bude policie oprávněná zakázat jízdu dalších vozidel nebo vjezd na takovou vozovku, a to až do odstranění závady.

Stop závodění na silnicích
Novela též výslovně zakazuje používat vozidla na dálnicích, silnicích a místních komunikacích ke sportovním a charakterově podobným účelům, jestliže by měla být ohrožena bezpečnost silničního provozu. Pokud bude takovému vozidlu zabráněno v další jízdě, může ho policie zadržet až na 48 hodin. Toto neplatí v případě, kdy vydá místně příslušný úřad povolení k takové akci v souladu se zákony.

Zákaz předjíždění i na přejezdech pro cyklisty
V současné době je zakázáno předjíždět na přechodech pro chodce či v blízkosti před nimi. Od 1. srpna tato povinnost platí i pro přejezdy pro cyklisty. Také nebudou smět na těchto přejezdech zastavit a stát od nich ve vzdálenostech kratších než pět metrů (stejně jako u přechodů pro chodce).

Vedle žlutého chodce i žlutý cyklista
Všichni znají světelný signál pro řidiče v podobě žlutého světla ve tvaru chodce, který upozorňuje na skutečnost, že při odbočení křižují směr chůze přecházejících chodců. Nově přibude i světelný žlutý signál ve tvaru cyklisty, popřípadě se mohou objevit i kombinace chodce a cyklisty.

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením
Dříve byl tento průkaz znám pod označením „O1“. Nově se však připojujeme k evropskému vzoru. Majitelé těchto průkazů budou moct parkovat na vyhrazených místech pro ně určených v zóně EU. Dosud náš národní průkaz nebyl v souladu s evropským právem, proto ho v zahraničí neuznávali.

Výměna dosavadních řidičských průkazů (platnost od 25. května 2011)
V současné době probíhá třetí etapa výměny řidičských průkazů. Ta měla probíhat až do roku 2013. I vzhledem ke zkušenostem, kdy řidiči vzali předchozí výměnu velmi vlažně a tvořily se tak ke konci druhé etapy (tedy do prosince 2010) dlouhé fronty, rozhodlo se zákonem o rozdělení poslední etapy na dvě vlny. Řidiči, kterým byl vydán průkaz mezi 1. lednem 2001 a 31. prosincem 2002, musejí doklad vyměnit nejpozději do konce roku 2012. Naopak nejpozději do konce roku 2013 musejí doklad vyměnit ti řidiči, kterým byl průkaz vydán mezi 1. lednem 2003 až 30. dubnem 2004.

autor: pgj
Spustit audio